FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको रकम निकाशा

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
चौमासिक
जिम्मेवार अधिकारी: 
लेखा शाखा /पंजिकरण शाखा /प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • वडाको निकासा माग पत्र
  • भरपाई
  • अनलाईन इन्ट्रि विवरण