FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आँधीखोला गाउँपालिकाको जलस्रोत ऐन २०७७ ७७/७८ 07/24/2020 - 11:32 PDF icon आँधीखोला गाउँपालिका जलस्रोत ऐन २०७७.pdf
आँधिखोला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 07/13/2020 - 13:24 PDF icon आँधीखोला गाउँपालिका आर्थिक ऐन, २०७७.pdf
आँधीखोला गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७६ ७६/७७ 03/18/2020 - 10:49 PDF icon प्रशासकिय कार्यबिधि नियमित गर्न बनेको ऐन २०७६.pdf
आँधिखोला गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७६ ७६/७७ 11/26/2019 - 10:55 PDF icon १२. आँधिखोला गाउँपालिकान्यायिक समिति ऐन,२०७६.pdf
आँधिखोला गाउँपालिकाको संस्था दर्ता ऐन‚ २०७६ ७६/७७ 11/26/2019 - 10:53 PDF icon ११. आँधिखोला गाउँपालिका संस्था दर्ता ऐन, २०७६(राजपत्र).pdf
आँधिखोला गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि ७६/७७ 11/26/2019 - 10:47 PDF icon २४. स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ (१२.९) 1.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 08/08/2019 - 16:21 PDF icon राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
आँधिखोला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ ७५/७६ 07/11/2019 - 15:50 PDF icon आँधिखोला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ ७५/७६ 07/11/2019 - 15:48 PDF icon न्यायिक समिति ऐन, २०७६.pdf
आँधिखोला गाउँपालिका विनियोजन ऐन, २०७६ ७५/७६ 07/11/2019 - 10:44 PDF icon आँधिखोला गाउँपालिका विनियोजन ऐन, २०७६.pdf

Pages