FAQs Complain Problems

समाचार

आँधिखोला गाउँपालिकाको पाँचौं गाउँसभा, २०७६ ।

आँधिखोला गाउँपालिकाको पाँचौं गाउँसभा मिति २०७६/०३/१० गते सम्पन्न भयो । यस गाउँ सभाबाट आँधिखोला गाउँपालिकाको आ.ब. २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम, आ.ब. २०७६/०७७ को बजेट तथा कार्यक्रम, विनियोजन ऐन २०७६, आर्थिक ऐन २०७६, न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन २०७६ र संस्था दर्ता ऐन २०७६ पारित भयो ।

आर्थिक वर्ष: