FAQs Complain Problems

समाचार

७४/७५

एकीकृत सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेबारे अत्यन्त जरुरी सूचना

यस आँधिखोला गाउँपालिकाले हालसम्म मालपोत असूल गरी आएकोमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ तथा यस गाउँपालिकाको स्थानीय आर्थिक ऐन, २०७४ बमोजिम आ.व.

Pages