FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

विनियोजन ऐन, २०७५ आँधिखोला गाउँपालिका

आँधिखोला गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को सेवा र कार्यहरुको लागि स्थानीय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

Pages